Spring Fitness Logo

Medlemsvilkår

Medlemsvilkår hos Spring Fitness

 1. Spring Fitness operer med 15 års aldersgrense.  Foresatte er også økonomisk ansvarlig når det gjelder trekk fra kort. Det pliktes å fremvise legitimasjon ved innmelding. Det vil bli gjennomført rutinemessige kontroller, og dersom det oppdages at man er under tillatt aldersgrense, heves kontrakten umiddelbart. Innbetalt start- og treningsavgift vil da ikke bli refundert.
 2. Foresatte er økonomisk ansvarlig til medlemmer under 18 år
 3. Medlemskapet hos Spring Fitness er personlig og kan verken overføres til eller brukes av andre. Det kan ikke tas med andre personer som ikke er medlem av Spring Fitness. Brudd på denne bestemmelsen medfører at kontrakten heves uten ytterligere varsel. Innbetalt start- og treningsavgift vil da ikke bli refundert. Medlemmet vil bli politianmeldt.
 4. All trening hos Spring Fitness skjer på eget ansvar, hvis ikke defekt på utstyr eller lignende. Du har selv ansvar for eiendeler du medbringer til treningssenteret. Private eiendeler skal oppbevares i låst skap.
 5. Medlemsskapet ditt hos Spring Fitness gjelder fra dagen du melder deg inn, med mindre annet er spesifisert. Du vil bli belastet for startavgift, samt treningsavgift for resterende dager av inneværende måned gjeldende fra innmeldingsdato. Se hjemmeside www.springfitness.no, for gjeldene priser. Etter bindingstidens slutt fortsetter medlemskapet løpende til eventuelle endringer gjøres på «Min Side» på www.springfitness.no
 6. Medlemsskapet har en måneds oppsigelse etter at oppsigelse er mottatt. Hvis medlemmet har kontrakt som er bindende på 12 måneder, gjelder dette når kontraktstiden er utløpt. Oppsigelse av medlemsskapet eller andre endringer av medlemskap skal kun gjøres via Min Side på www.springfitness.no
 7. Som medlem hos Spring Fitness aksepterer du at betalingskortet ditt belastes med avtalt treningsavgift hver måned.
 8. Du står selv, til enhver tid, ansvarlig for at registrerte betalingsopplysninger er korrekte. Betalingsopplysninger kan endres under «betalingsopplysninger» på «Min side» på Spring Fitness’ hjemmeside.
 9. Ved eventuell manglende dekning på betalingskortet ved belastning, vil vi forsøke å trekke summen senere samme måned. Etter gjentatte varsler sendes utestående beløp til inkasso. Spring Fitness forbeholder seg retten til å pålegge renter ved forsinket betaling etter Forsinkelsesloven. Medlem vil bli belastet renter og gebyr I tilfelle inkasso.
 10. Ved uforutsette hendelser: Medlemmet kan løse seg fra bindingsperioden, dersom sykdom/flytting eller liknende, dokumenteres. Skriftlig henvendelse sendes til medlem@springfitness.no
 11. Som medlem hos Spring Fitness forplikter du deg til å følge til enhver tid gjeldende trivselsregler, som er tilgjengelige på senteret. Dette vil også gjelde normal hygiene.
 12. Som medlem hos Spring Fitness forplikter du deg til gjøre deg kjent med beredskapsplanen for ditt treningssenter. Dette er en tegning av senteret med informasjon om nødutganger, brannelementer og informasjon om hvordan du skal forholde deg til ulike hendelser som kan skje på senteret. Du finner beredskapsplanen ved hovedinngang.
 13. Spring Fitness kan, uten forvarsel, si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning, ved vesentlig brudd på medlemsvilkårene eller trivselsreglene.
 14. Spring Fitness kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 5% pr. år. Andre prisendringer varsles skriftlig en til to måneder i forkant pr. e-post og/eller SMS.
 15. Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller andre rusmidler i Spring Fitness’ lokaler. Det er heller ikke tillatt å oppholde seg i Spring Fitness’ lokaler i ruspåvirket tilstand. Brudd på denne bestemmelsen medfører umiddelbar oppsigelse av medlemsskapet. Innbetalt start- og treningsavgift vil da ikke bli refundert.
 16. Som medlem hos Spring Fitness bekrefter du at du ikke bruker stimuli eller doping som står oppført på listen til Antidoping Norge. Du bekrefter også at du frivillig vil la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning og politi vil bli varslet. Innbetalt start- og treningsavgift vil da ikke bli refundert.
 17. Spring Fitness jobber for et rent og sunt treningsmiljø på treningssenteret, og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant sine kunder. Som medlem hos Spring Fitness tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen. Noe som gir Spring Fitness rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Jeg forplikter meg til å ikke bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no. Om Spring Fitness registrerer tegn eller symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret, hvis det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Dersom jeg ikke signerer erklæringen anses det som et vesentlig mislighold av min treningsavtale, og Spring Fitness har anledning til å heve treningsavtalen. Innbetalt start- og treningsavgift vil da ikke bli refundert.
 18. Spring Fitness forbeholder seg retten til å kunne stenge sentrene sine i inntil 3 dager per kalenderår for å foreta eventuelt nødvendig vedlikehold. Dette for å kunne tilby deg et best mulig treningstilbud. Dette varsles skriftlig innen 14 dager I forkant pr e-post og/eller SMS.
 19. Spring Fitness har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal Spring Fitness varsle medlemmene skriftlig før endringene trer i kraft. Ved vesentlig ugunst har medlemmet rett til å si opp kontrakten.
 20. Som medlem hos Spring Fitness samtykker du i at Spring Fitness innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger for å administrere kundeforholdet og for å optimalisere vårt treningstilbud og åpningstider. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia.
 21. Som medlem samtykker du i at Spring Fitness elektronisk kan sende deg informasjon og markedsføring.
 22. Siden Spring Fitness treningssenter er ubemannet videoovervåkes treningssenteret. Dette for å avverge og oppklare hærverk og andre forhold. Videoovervåkningen kan bidra til å hjelpe deg dersom det skjer ulykker og lignende. Som medlem samtykker du til dette.
 23. Spring Fitness lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem, og i en periode på 3 måneder etter opphør av avtalen. Dette gjelder ikke opplysninger om statistikk for besøk ved det enkelte treningssenter som lagres i 1 år, og deretter anonymiseres. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, samt å få disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov (for eksempel opplysninger for administrering av kundeforholdet).
 24. Du er ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på «Min side» på Spring Fitness’ hjemmeside. Spring Fitness fraskriver seg ansvar for ethvert problem som måtte oppstå som følge av feil i opplysninger du har registrert.
 25. Dersom medlemmet mister eller ødelegger adgangskort, kan det erstattes med et nytt kort, eller digitalt medlemskort fra appen Min Trening. Se gjeldende priser på hjemmesiden.
 26. Alle henvendelser vedrørende ditt medlemsskap rettes til medlem@springfitness.no.
 27. Medlemmet samtykker til elektronisk informasjon, slik at informasjonsflyt skjer via Min side.
 28. Det er medlemmets eget ansvar å disponere sitt medlemskap via «Min Side» på www.springfitness.no.
 29. Frysing av medlemskap kan gjøres ved erklæring fra helsepersonel f.eks lege,fysioterapaut, manuelterapaut o.l . Hvis medlemmet er under bindingstid vil bindingen bli flyttet like lenge som man ønsker å fryse medlemskapet. Man kan søke om frys å legge ved erklæring via min side på www.springfitness.no .

MENY